Welkom bij tandartspraktijk G.J. Warmelink

Verdistraat 3 Amsterdam      020-662 5361

straat bord

Tarieven

Uitleg vrije tarieven in de mondzorg

Tot nu toe bepaalde de overheid een vast tarief per verrichting. Gezien de sterk gestegen kosten in de gezondheidszorg hebben de Nederlandse Zorgautoriteit, NZA, en de minister van VWS gemeend vrije tarieven in te stellen per januari 2012, om zodoende de patiënt de gelegenheid te geven op basis van de gegeven informatie per praktijk zelf een keuze te maken met kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing als uiteindelijk doel. Dit betekent dat tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten zelf hun tarieven kunnen bepalen.

Wat betekent "vrije" tarieven?

De NZA heeft een lijst met nieuwe prestatiebeschrijvingen gepubliceerd, waar tandartsen per 1 januari 2012 zich aan dienen te houden De codes en beschrijvingen op de tandartsrekening worden hiermee begrijpelijker. Verrichtingen die tot en met 2011 apart in rekening werden gebracht, worden per 1 januari 2012 samengevoegd. Dit betekent dat u niet alle individuele verrichtingen (bijvoorbeeld het toepassen van de verdoving, de cofferdam, of composiet) gefactureerd krijgt, maar dat de gehele behandeling in totaal in rekening wordt gebracht. Oude en nieuwe prijzen kunt u dus niet zomaar met elkaar vergelijken. Door het principe van vrije markt kunnen prijsverschillen ontstaan .

De tarieven van Tandartspraktijk G.J.Warmelink

Van een aantal codes is de prijs gewijzigd. Dit komt omdat de kosten van bijscholing en innovatie t.b.v. optimaliseren van het behandelresultaat in de tarieven zijn doorberekend. Klik hier voor de prijslijst. Op het moment van behandeling worden de prijzen die op de website staan gehanteerd.

Hoe wordt u geinformeerd?

Op deze website vindt u vanaf januari 2012 informatie en tarieven. Een behandelplan met de bijbehorende kosten wordt U indien u daar prijs op stelt van tevoren uitvoerig uitgelegd. Indien u een schriftelijke begroting wenst kunnen wij die voor u verzorgen. Na de behandeling krijgt u een duidelijke nota toegestuurd waarop alle behandelingen staan die bij u zijn uitgevoerd, met de bijbehorende codes en tarieven.

Hoe gaat de verzekeraar om met deze codes?

Sommige verzekeraars hebben een eigen tarievenlijst vastgesteld en het is de verwachting dat u het prijsverschil tussen de door de verzekering vastgestelde prijs en het mogelijk hogere tandartstarief zelf zal moeten betalen. Ga daarom na wat uw tandartsverzekering vergoedt.